Címlap » Közérdekű adatok
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

AZ MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZRT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. (a továbbiakban: „MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt.”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 211. évi CXII. törvény (a továbbiak: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során. Az alábbiak rögzítésével tájékoztatni kívánjuk az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. adatkezelésének érintettjeit az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról, az adatkezelés meghatározó körülményeiről és a jogorvoslati lehetőségekről.

1.      Adatkezelő meghatározása

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, jelen esetben:

 

MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt.

 

Székhely:

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

Cégjegyzékszáma:

01-10-044744

E-mail:

info@mfbingatlan.hu

Telefon:

+36 (1) 600 6560

Honlap:

Adatvédelmi felelős:

http://www.mfbingatlan.hu/

dr. Lombard-Eszes Alma

06-30/656-8311

Lombard-Eszes.Alma@mfbingatlan.hu

           

2.      Adatkezelés érintettje

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem egy jogi személy hivatalos képviselőjeként jár el, személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt.

3.      Az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. jellemző adatkezelései

(adatkezelés célja, jogalapja, időtartam)

Kapcsolatfelvétel, ügyfél azonosítása, ajánlatkérés, ajánlatadás: Azzal, hogy Ön adatai megadásával felveszi Társaságunkkal a kapcsolatot, illetve Társaságunknak Ön ajánlatot ad, vagy Társaságunktól ajánlatot kér, úgy hozzájárul ahhoz, hogy érintettje legyen annak a folyamatnak, amelynek során az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. megvizsgálja, hogy kíván-e Önnel szerződéses jogviszonyt létrehozni. Ennek érdekében az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatai alapján köteles az Ön üzletbiztonsági átvilágítását, a pénzmosás megelőzési vizsgálatot, kockázatelemzést, illetve egyéb gazdasági célú elemzést elvégezni. Ezen lépések egyike sem önálló célú adatkezelés, minden lépés a szerződés előkészítését és a szerződéskötésről szóló döntést szolgálja. A lépések elhagyásával nem tud döntés születni, így az adatkezelés sem képes elérni célját.

A szerződéskötés előkészítéséhez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján), illetve ügyfél azonosítás esetében a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályi előírás (GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja alapján). Az adatkezelés minimum időtartama pedig függ a létrejövő szerződéses jogviszony időtartama, illetve a Társaság belső szabályzatában egyes ügykörök tekintetében rögzített selejtezi határidőtől.

Szerződéskötés:Amennyiben az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. Önnel szerződni kíván, úgy az Ön adatait ezt követően már az Önnel létrejött szerződébe foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. A szerződés létrejöttéhez az alábbi személyes adatok megadására van szükség, illetve a szerződés megkötését követően az alábbi személyes adatokat fogja Társaságunk kezelni: név (születési név), születési hely, lakcím, anyja neve, személyi igazolvány száma, (vagy más személyazonosításra alkalmas érvényes igazolvány száma), lakcímkártya száma, adóazonosító jel, kapcsolattartási e-mail cím, postai elérhetőség, telefonszám.

A szerződéskötéshez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja alapján), az adatkezelés minimum időtartama pedig függ a létrejövő szerződéses jogviszony időtartama, illetve a Társaság belső szabályzatában egyes ügykörök tekintetében rögzített selejtezi határidőtől.

Tájékoztatjuk, hogy szerződéskötési folyamat részeként a Társaság az Érintett személyes adatait továbbíthatja külső megbízott ügyvédje részére.

Követeléskezelés:A vállalkozások, magánszemélyek lejárt tartozásának kezelése (követeléskezelés), illetve behajtási folyamata (elektronikus és postai levelezés, telefonbeszélgetés) során a Társaság az Érintett azon személyes adatait kezeli, amelyeket a követelés alapjául szolgáló szerződéses kapcsolat keretében az ügyfél önkéntes megadásával, illetve jogszabály rendelkezése alapján rögzített.

Tájékoztatjuk, hogy a behajtás részeként a Társaság a lejárt követelés érvényesítése érdekében az Érintett személyes adatait továbbíthatja külső megbízott ügyvédje részére.

4.      Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Társaság munkavállalói férnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a Társaság iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés ellátás érdekében, vagy az ügy felelőse a szerződéskötés előkészítése/szerződéskötés után a szerződés teljesítése érdekében.

A Társaság a személyes adatokat harmadik félnek csak és kizárólag a jelen tájékoztatóban szereplő esetekben és az itt meghatározott harmadik félnek adhat át vagy hozhat tudomására:

Ø  Tulajdonosi felügyelet keretébena Társaság tevékenységének ellenőrzése során személyes adatokhoz juthat hozzá a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Az adattovábbítás jogalapja a harmadik fél jogos érdeke (döntés előkészítés, döntés meghozatal, ellenőrzés lefolytatása)

Ø  Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében a Társaság helyi megbízottja részére történő adattovábbítás. Az adattovábbítás jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Ø  Szerződések megkötéséhez adatok továbbítása eljáró ügyvéd részére. Az adattovábbítás jogalapja fél jogos érdeke, Érintett hozzájárulása.

Ø  Jogi út igénybevétele esetén igényérvényesítés céljából adattovábbítás eljáró ügyvéd részére. Az adattovábbítás jogalapja a Társaság jogos érdeke.

Ø  Bírósági eljárás esetén, amennyiben az eljáró bíróság adattovábbításra vonatkozó döntést hoz, a Bíróság részére. Az adattovábbítás jogalapja a bírósági döntés, Társaság jogos érdeke

A Társaság a megadott személyes adatokat a Társaság székhelyén található szervereken tárolja. A szerverek üzemeltetését a Társaság által megbízott vállalkozó látja el. Az adatfeldolgozás jogalapja a Társaság és vállalkozóközött létrejött megbízási és adatfeldolgozói szerződés.

5.      Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen a Társaság által tárolt személyes adataihoz, azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaság miként kezeli azokat.

Megkeresés esetén szükséges, hogy nevét és személyazonosító adatait megadja annak érdekében, hogy személyes adataira vonatkozó tájékoztatás megadása előtt ellenőrizhessük, hogy a tájékoztatást csak az arra jogosult személynek adjuk.

Tájékoztatás kéréshez való jog (Hozzáférés joga)

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségen keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaság

·         milyen személyes adatait

·         milyen jogalapon

·         milyen adatkezelési célból

·         milyen forrásból

·         mennyi ideig kezel.

·         kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést személyes adataihoz vagy kinek továbbította személyes adatait.

Írásbeli kérelmére az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. legkésőbb a kérelem hivatalos átvételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol. Hivatalos átvételnek számít, ha a postai úton érkező levelet a Társaság átvette, illetve elektronikus úton érkező kérelem esetén az email a Társaság szerverére megérkezett.

 

 

Hozzájárulás megadásának visszavonása

Az 1. pontban rögzített elérhetőségen keresztül, bármikor visszavonhatja személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához korábban adott hozzájárulását, amennyiben nem az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges adatokról van szó.

A Társaság a kérelmét a hivatalos megkeresés átvételétől számított 30 napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levelében értesíti.

Helyesbítéshez való jog

Az 1. pontban rögzített elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például megváltoztathatja elektronikus elérhetőségét, postai címét stb.).

A Társaság a kérelmét a hivatalos megkeresés átvételétől számított 30 napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levelében értesíti.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az 1. pontban rögzített elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységünk korlátozását, amennyiben személyes adatai Társaságunk által történő kezelésének pontosságával, indokoltságával, jogszerűségével kapcsolatban kérdése vagy aggodalma merül fel. A korlátozás ideje alatt a Társaság személyes adataival adatkezelési művelet nem végezhetőek, személyes adatait csak tárolni jogosult.

Törléshez és tiltakozáshoz való jog

Az 1. pontban rögzített elérhetőségen keresztül, írásban kérheti a Társaságtól személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasíthatja el, ha jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi (például, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatban rögzített selejtezési idő még nem telt el), illetve az esetben, ha az Önnel kötött szerződés teljesítése a személyes adatok hiányában a Társaság részéről nem lehetséges.

Amennyiben a fentiekben rögzített megőrzési kötelezettség egyike sem áll fenn, a Társaság a kérelmének átvételétől számított 30 napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levelében értesíti.

6.      Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. adatkezelése kapcsán panasza van, kérjük, keresse Társaságunkat az 1. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén, bízunk benne, hogy a problémájára megoldást találunk.

Amennyiben Ön továbbra is fenntartja álláspontját az adatkezelés jogtalan voltáról, esetleg meglátása szerint Társaságunk megkeresése kapcsán nem megfelelően járt el, úgy panaszával az alábbi szervekhez fordulhat közvetlenül:

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:

+ 36-139-14-00

Honlap:

https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

 

Szintén fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http:/birosag.hu/torvenyszekek).

Az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. a jelen tájékoztatóban rögzítetteket 2018. május 25. napjától adatkezelésére irányadónak tekinti.